مطالب نوشته شده در موضوع «کاربر نرم افزار اداری »

مطالب نوشته شده در موضوع «کاربر نرم افزار اداری »

دوره کاربر نرم افزار اداری

دوره کاربر نرم افزار اداری

دوره کاربر نرم افزار اداری     کاربر نرم افزار اداری: این دوره خود شامل چهار دوره می باشد:  واژه پرداز                              Word 2007 ارائه مطالب   2007 Power Point صفحه گسترده          Excel 2007 نرم افزار های اداری          تکمیلی کد استاندار...

ادامه مطلب