مطالب نوشته شده در موضوع «طراح گرافیک رایانه»

مطالب نوشته شده در موضوع «طراح گرافیک رایانه»

سرفصل دوره طراح گرافیک رایانه ای

سرفصل دوره طراح گرافیک رایانه ای

سرفصل دوره طراح گرافیک رایانه ای   مبانی: 1. توانایی بکارگیری ابزار موثر در کار 2. توانایی تشخیص و ترسیم نقطه 3. توانایی تشخیص و ترسیم علمی خط 4. توانایی تشخیص و ترسیم گونه های سطح 5. توانایی تشخیص و ترسیم گونه های حجم 6. توانایی گونه های تشخیص و ترسیم...

ادامه مطلب