مطالب نوشته شده در موضوع «مهندسی نرم افزار پرسمن ترجمه جعفرنژاد قمی»

مطالب نوشته شده در موضوع «مهندسی نرم افزار پرسمن ترجمه جعفرنژاد قمی»

مهندسی نرم افزار پرسمن ترجمه جعفرنژاد قمی

مهندسی نرم افزار پرسمن ترجمه جعفرنژاد قمی

  مهندسی نرم‌افزار، یعنی استفاده از اصول مهندسی بجا و مناسب برای تولید و ارائه محصول نرم‌افزاری با کیفیت که قابل اطمینان و با صرفه بوده و برروی ماشین‌های واقعی به طور کارآمدی عمل کند. مهندسی نرم‌افزار یک روش سیستماتیک، منظم و دقیق برای ساخت و ارائه محص...

ادامه مطلب