اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست     [تایپ ده...

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست
اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست
 
 

تایپ ده انگشتی

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست

در تایپ باید انگشتان هر دو دست کار کنند و از تایپ با یک دست و یک انگشت خوداری نمایید.

در روی صفحه کلید در قسمت کلید های تایپی ( حروف ) در ردیف دوم پایین دو کلید J   و Fبرجستگی کوچکی وجود دارد که نشان دهنده مکان انگشت های اشاره هر دو دست را مشخص می کند. پس ابتدا انگشت اشاره دست راست را روی حرف  j  و  انگشت میانی را روی کلید K و انگشت انگشتری را روی کلید L و انگشت نگین را روی کلید ; قرار داده. انگشت اشارهدست چپ روی کلیدF و انگشت میانی روی کلید D و انگشت انگشتری روی کلید S و انگشت نگین دست چپ روی کلید A قرار می گیرد.  انگشتان هر دو دست روی کلید ها و به صورت خمیده باید قرار گیرد و در زمان تایپ فقط انگشت مورد نظر را باید فشرد تا کلید فشرده شود. توجه کنید انگشتان دیگر را نباید از صفحه کلید بلند کنید و برای فشردن کلیدهای دیگر باید انگشتان دست را به سمت بالا باز یا به سمت پایین جمع کنید . از بلند کردن، پایین یا بالا بردن با دست دیگر خوداری کنید .

 

تایپ ده انگشتی

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست

در تایپ باید انگشتان هر دو دست کار کنند و از تایپ با یک دست و یک انگشت خوداری نمایید.

در روی صفحه کلید در قسمت کلید های تایپی ( حروف ) در ردیف دوم پایین دو کلید J   و Fبرجستگی کوچکی وجود دارد که نشان دهنده مکان انگشت های اشاره هر دو دست را مشخص می کند. پس ابتدا انگشت اشاره دست راست را روی حرف  j  و  انگشت میانی را روی کلید K و انگشت انگشتری را روی کلید L و انگشت نگین را روی کلید ; قرار داده. انگشت اشارهدست چپ روی کلیدF و انگشت میانی روی کلید D و انگشت انگشتری روی کلید S و انگشت نگین دست چپ روی کلید A قرار می گیرد.  انگشتان هر دو دست روی کلید ها و به صورت خمیده باید قرار گیرد و در زمان تایپ فقط انگشت مورد نظر را باید فشرد تا کلید فشرده شود. توجه کنید انگشتان دیگر را نباید از صفحه کلید بلند کنید و برای فشردن کلیدهای دیگر باید انگشتان دست را به سمت بالا باز یا به سمت پایین جمع کنید . از بلند کردن، پایین یا بالا بردن با دست دیگر خوداری کنید

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست
 
 

تایپ ده انگشتی

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست

در تایپ باید انگشتان هر دو دست کار کنند و از تایپ با یک دست و یک انگشت خوداری نمایید.

در روی صفحه کلید در قسمت کلید های تایپی ( حروف ) در ردیف دوم پایین دو کلید J   و Fبرجستگی کوچکی وجود دارد که نشان دهنده مکان انگشت های اشاره هر دو دست را مشخص می کند. پس ابتدا انگشت اشاره دست راست را روی حرف  j  و  انگشت میانی را روی کلید K و انگشت انگشتری را روی کلید L و انگشت نگین را روی کلید ; قرار داده. انگشت اشارهدست چپ روی کلیدF و انگشت میانی روی کلید D و انگشت انگشتری روی کلید S و انگشت نگین دست چپ روی کلید A قرار می گیرد.  انگشتان هر دو دست روی کلید ها و به صورت خمیده باید قرار گیرد و در زمان تایپ فقط انگشت مورد نظر را باید فشرد تا کلید فشرده شود. توجه کنید انگشتان دیگر را نباید از صفحه کلید بلند کنید و برای فشردن کلیدهای دیگر باید انگشتان دست را به سمت بالا باز یا به سمت پایین جمع کنید . از بلند کردن، پایین یا بالا بردن با دست دیگر خوداری کنید .

 

تایپ ده انگشتی

اصول تایپ فارسی و انگشت گذاری درست

در تایپ باید انگشتان هر دو دست کار کنند و از تایپ با یک دست و یک انگشت خوداری نمایید.

در روی صفحه کلید در قسمت کلید های تایپی ( حروف ) در ردیف دوم پایین دو کلید J   و Fبرجستگی کوچکی وجود دارد که نشان دهنده مکان انگشت های اشاره هر دو دست را مشخص می کند. پس ابتدا انگشت اشاره دست راست را روی حرف  j  و  انگشت میانی را روی کلید K و انگشت انگشتری را روی کلید L و انگشت نگین را روی کلید ; قرار داده. انگشت اشارهدست چپ روی کلیدF و انگشت میانی روی کلید D و انگشت انگشتری روی کلید S و انگشت نگین دست چپ روی کلید A قرار می گیرد.  انگشتان هر دو دست روی کلید ها و به صورت خمیده باید قرار گیرد و در زمان تایپ فقط انگشت مورد نظر را باید فشرد تا کلید فشرده شود. توجه کنید انگشتان دیگر را نباید از صفحه کلید بلند کنید و برای فشردن کلیدهای دیگر باید انگشتان دست را به سمت بالا باز یا به سمت پایین جمع کنید . از بلند کردن، پایین یا بالا بردن با دست دیگر خوداری کنید .

نکته : ( کلید های Alt , Shift , Ctrl ) را در دو سمت صفحه کلید وجود دارد .برای زدن کلیدهای Alt ،Shift  با Ctrl باید با دست مخالف استفاده شود. مثال برای تایپ حرف آ باید کلید Shift را با دست چپ پایین نگاه داشت و با انگشت اشاره دست راست کلید ا (H)را بفشارید.

  

نکته : کلید Alt , Shift با Ctrl را گرفته و با دست دیگر کلید مورد نظر را می فشاریم . از انگشتان شصت برای زدن کلید فاصله استفاده می شود.

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...