سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDL 1      ...

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1:

مهارت سوم: واژه پرداز (Microsoft Word)

قسمت اول:آشنایی با محیط کار

    آشنایی با تعریف واژه پرداز

    آشنایی با روش اجرای نرم افزار WORD

    شناخت پنجره اصلی نرم افزار WORD

    ایجاد سند جدید خالی

    ایجاد سند جدید بر اساس الگوهای موجود (Template)

    مدیریت اسناد
    ذخیره کردن سند
    باز کردن سند
    سوییچ کردن بین چند سند باز (Switch Windows)
    تغییر نام کاربر و مسیر پیش فرض برای ذخیره و باز کردن سند
    بستن سند

قسمت دوم:ویرایش سند

    روشهای نمایش سند
    نمای Print Layout
    نمای full Screen Reading
    نمای Web Layout
    نمای Outline
    نمای Draft
    مشاهده Document Map

    روش جابجایی و حرکت در متن

    درج و رونویسی متن

    درج کاراکترها و علایم پروژه

    نمایش و مخفی کردن کاراکترهای غیر قابل چاپ

    انتخاب و ویرایش متن
    انتخاب متن (Selecting Text)
    کپی متن به حافظه موقت (Copy)
    چسباندن متن کپی شده در حافظه موقت به محل دلخواه (Paste)
    بریدن متن انتخاب شده برای (Cut)
    حذف بخشی از متن (Delete)
    بازگشت به وضعیت قبل از ویرایش (Undo)
    فرمان Redo

    جستجو یا پیداکردن (Find)
    جایگزینی عبارتی با عبارتی دیگر (Replace)

    جایگزینی عبارت با عبارتی دیگر (Replace)

    مراجعه به مکان یا عنصر دلخواه (Go to)

 

 

ادامه مطلب: سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1

سرفصل دوره آموزش مهارت های هفتگانه ICDl 1:

مهارت سوم: واژه پرداز (Microsoft Word)

قسمت اول:آشنایی با محیط کار

    آشنایی با تعریف واژه پرداز

    آشنایی با روش اجرای نرم افزار WORD

    شناخت پنجره اصلی نرم افزار WORD

    ایجاد سند جدید خالی

    ایجاد سند جدید بر اساس الگوهای موجود (Template)

    مدیریت اسناد
    ذخیره کردن سند
    باز کردن سند
    سوییچ کردن بین چند سند باز (Switch Windows)
    تغییر نام کاربر و مسیر پیش فرض برای ذخیره و باز کردن سند
    بستن سند

قسمت دوم:ویرایش سند

    روشهای نمایش سند
    نمای Print Layout
    نمای full Screen Reading
    نمای Web Layout
    نمای Outline
    نمای Draft
    مشاهده Document Map

    روش جابجایی و حرکت در متن

    درج و رونویسی متن

    درج کاراکترها و علایم پروژه

    نمایش و مخفی کردن کاراکترهای غیر قابل چاپ

    انتخاب و ویرایش متن
    انتخاب متن (Selecting Text)
    کپی متن به حافظه موقت (Copy)
    چسباندن متن کپی شده در حافظه موقت به محل دلخواه (Paste)
    بریدن متن انتخاب شده برای (Cut)
    حذف بخشی از متن (Delete)
    بازگشت به وضعیت قبل از ویرایش (Undo)
    فرمان Redo

    جستجو یا پیداکردن (Find)
    جایگزینی عبارتی با عبارتی دیگر (Replace)

    جایگزینی عبارت با عبارتی دیگر (Replace)

    مراجعه به مکان یا عنصر دلخواه (Go to)قسمت سوم:قالب بندی

    قالب بندی کاراکترها
    آشنایی با فونت (Font)
    نوع فونت
    اندازه فونت
    سبک فونت (Font style)
    جلوه های ویژه (Effects)
    رنگ فونت (Font Color)
    تبدیل حروف کوچک و بزرگ (Change Case)
    خط تیره گذاری (Hypenation)

    آشنایی با خط کش

    قالب بندی پاراگراف ها
    ایجاد و ادغام پاراگراف
    شکستن خطوط پاراگراف
    ترازبندی پاراگراف
    تنظیم فاصله بین خطوط
    تنظیم فاصله بین پاراگراف ها
    تو رفتگی
    استفاده از Tab
    ابزار Format Painter
    کار با Bullet و Numbering
    کار با انواع کادرها و پس زمینه ها

    آشنایی با Style و کاربرد آن
    سبک های پیش فرض Word
    انتخاب Style

قسمت چهارم:کار با جدول

    آشنایی با جدول و کاربرد آن

    ایجاد جدول
    درج جدول (Insert Table)
    ترسیم جدول (Draw Table)
    درج جداول سریع (Quick table)

    تایپ متن در جدول

    انتخاب سطر،ستون و سلول

    درج یا حذف سطرها،ستون ها و خانه های جدول
    درج سطر و ستون جدید به جدول
    درج خانه جدید به جدول
    حذف سطر و ستون های جدول
    حذف خانه های جدول

    نحوه چیدن جدول در سند

    تنظیم اندازه سطرها و ستون ها

    قالب بندی جدول
    استفاده از سبک های جدول موجود
    تغییر نوع خطوط و پس زمینه خانه های جدول
    ترازبندی متن خانه های جدول

    آشنایی با انواع اشیا گرافیکی نرم افزار WORD

    درج تصویر (Picture)
    آشنایی با سربرگ Format
    تنظیم تصویر
    استفاده از سبک های تصویری
    تعیین موقعیت تصویر
    تغییر اندازه و برش تصویر

قسمت پنجم:آماده سازی و چاپ

    تعیین اندازه و جهت کاغذ
    تعیین اندازه کاغد
    تعیین جهت کاغذ

    تنظیم حاشیه های کاغذ

    استفاده از Page Break

    استفاده از Section Break

    ایجاد سر صفحه ، پا صفحه

    درج شماره صفحه و تاریخ

    بررسی غلط های املایی و دستوری
    بررسی خودکار غلط هایی املایی
    بررسی غلطهای املایی با دستور Spelling and Grammar

    پیش نمایش چاپ

مهارت چهارم: صفحه گسترده (Microsoft Excel)

قسمت ششم:آشنایی با محیط کار

    آشنایی با صفحه گسترده
    آشنایی با کاربرد صفحه گسترده
    انواع صفحه گسترده

    روش اجرای نرم افزار
    روش اجرا در ویندوز SEVEN

    آشنایی با محیط کار

    آشنایی با اصطلاحات صفحه گسترده
    کار پوشه (Workbook)
    کار برگ (Worksheet)
    سطر (Row)
    ستون (Column)
    سلول (Cell)

    کار با ابزارها و نوارهای محیط کار
    آشنایی با ریبون و پنهان کردن آن
    آشنایی با دکمه Office
    نوار ابزار Mini toolbar
    منوی Right Click
    نوار فرمول (Formula bar)
    نوار انتخاب کاربرگها (Workshett tabes)

    مدیریت فایل
    ایجاد یک کارپوشه خالی جدید
    ایجاد کارپوشه جدید بر اساس الگوهای موجود (Template)
    ذخیره کردن کارپوشه
    تغییر تنظیمات پیش فرض نرم افزار
    باز کردن کارپوشه
    سوییچ کردن بین چند کارپوشه باز (Switch Windows)
    تغییر بزرگنمایی اندازه مشاهده کارپوشه
    بستن کارپوشه
    خروج از نرم افزار Excel

قسمت هفتم:کار باسلول ها

    آشنایی با انواع داده ها و روش درج آنها
    درج داده های متنی
    درج داده های عددی
    درج داده های تاریخ
    درج داده های زمان

    انتخاب سلولها

    ویرایش محتوای سلول

    لغو فرمانهای اجراشده (Undo)

    اجرای مجدد آخرین فرمان (Redo)

    جستجو و جایگزینی محتوای سلولها

    مرتب کردن اطلاعات

    حذف سلولها

    کپی محتوای سلولها

    تکثیر داده های ترتیبی (AutoFill)

قسمت هشتم:مدیریت کار پوشه ها

    کار با سطرها و ستون ها
    انتخاب سطرها و ستون ها
    حذف و کپی سطرها و ستون ها
    درج سطر یا ستون جدید
    تغییر ارتفاع سطرها و عرض ستون ها
    تغییر عرض ستون ها
    تغییر عرض پیش فرض ستون ها
    تغییر ارتفاع سطرها
    ثابت نگه داشتن قسمتی از پنجره (Freeze panes)
    کار با کاربرگ ها

قسمت نهم:قالب بندی سلولها

    قالب بندی فونت سلولها(Font)

    تراز بندی محتوای سلولها(Alignment)

    قالب بندی اعداد (Number)

    کپی قالب بندی با استفاده از Format Painter

    استفاده از سبکها (Styles)برای قالب بندی سلولها
    قالب بندی سلولها با سبکهای آماده (Cell Styles)
    قالب بندی سلولها با جداول آماده (Format as Table)

قسمت دهم:کار با فرمولها و توابع

    فرمول
    ساختار فرمول

    تابع (Function)
    ساختار تابع
    خروجی تابع
    نام تابع
    آرگومان (Arguman)

    ارجاع (Reference)
    ارجاع به سبک A1
    ارجاع نسبی (Relative reference)
    ارجاع مطلق (Absolute reference)
    ارجاع ترکیبی (Mixed reference)

    استفاده از توابع
    درج توابع (Insert Function)
    تابع (SUM)
    ابزار AutoSum
    تابع Average
    تابع MIN
    تابع MAX
    تابع COUNT
    تابع COUNTA
    تابع IF

قسمت یازدهم:کار با نمودارها

    آشنایی با قسمتهای مختلف نمودار

    آشنایی با انواع نمودار و کاربرد آنها

    ایجاد نمودار

    کپی و انتقال نمودار

    تغییر اندازه نمودار

    حذف نمودار

    نحوه قالب بندی و ویرایش عناصر نمودار

قسمت دوازدهم:آماده سازی و چاپ اطلاعات

    چاپ اطلاعات کاربرگ ها

    تنظیمات نمای Page Break

    تعیین محدوده چاپ

    پیش نمایش چاپ

    تنظیمات چاپ
    استفاده از ابزار های سربرگ Page layout
    استفاده از پنجره Page Setup
    تنظیمات سربرگ Page
    سربرگ Margins
    سربرگ Header/Footer
    سربرگ Sheet
    سربرگ Chart

مهارت پنجم: استفاده از پایگاه داده (Microsoft Access)

قسمت سیزدهم:آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

    پایگاه داده یا بانک اطلاعاتی چیست؟

    آشنایی با فیلد ، رکورد و جدول

    آشنایی با فیلد کلیدی و کلید اصلی Primary & field

    آشنایی با مفهوم ایندکس

    اصول طراحی یک پایگاه داده
    مراحل طراحی پایگاه داده
    مجموعه قوانین طراحی جداول

    آشنایی با رابطه بین جداول

    آشنایی با انواع کاربران پایگاه داده

قسمت چهاردهم:آشنایی با محیط کار

    اجرای نرم افزار Access

    ایجاد پایگاه داده نمونه

    باز کردن پایگاه داده موجود

    شناخت پنجره اصلی نرم افزار
    آشنای با ریبون
    آشنایی با دکمه Office
    آشنایی با نوار پیغام امنیتی
    آشنایی با قاب پیمایش

    ایجاد پایگاه داده اصلی

    بستن پایگاه داده

قسمت پانزدهم:کار با جداول

    باز کردن جدول

    حالتهای نمایش جدول

    نحوه نمایش رکورد های جدول

    ایجاد جدول
    ایجاد جدول با استفاده از الگو
    ایجاد جدول با استفاده از ورود داده ها در نمای Datasheet
    ایجاد جدول در نمای طراحی Design
    اضافه کردن ، ویرایش و حذف رکوردهای جدول
    افزودن رکورد جدید
    اصلاح محتویات یک رکورد
    حذف محتویات رکورد ها
    استفاده از دستور undo
    تعیین عرض ستون ها و جابجایی آنها

    تعیین کلید اصلی جدول
    ایجاد ایندکس (Index)

    تغییر ساختار جدول
    افزودن یک فیلد به جدول موجود
    تغییر خصوصیات فیلد و نتایج حاصل از تغییر
    ایجاد قانون صحت داده ها برای یک فیلد (Validation Rule)
    حذف کردن فیلد

    حذف جدول

    ایجاد رابطه بین جداول

قسمت شانزدهم : بازیابی اطلاعات

    جستجوی اطلاعات

    فیلتر کردن جدول
    فیلتر کردن به روش Filter by Selection
    فیلتر کردن به روش Filter by form

    آشنایی با مفهوم Query
    ایجاد Query با استفاده از Wizard
    ایجاد Query در نمای طراحی
    ایجاد Query بر روی دو یا چند جدول
    ویرایش Query ایجاد شده
    استفده از عملگر های منطقی و شرطی
    حذف Query

    مرتب کردن صعودی و نزولی جداول

قسمت هفدهم:استفاده از فرم

    آشنایی با فرم

    ایجاد فرم با استفاده از Wizard

    استفاده از فرم

    طراحی فرم در نمای Design

    ایجاد فرم های شامل زیر فرم

    حذف فرم

قسمت هجدهم:گزارش و چاپ

    ایجاد گزارش

    تبدیل گزارش به فرمت های دیگر

    چاپ رکوردهای خاص جدول یا Query

    چاپ همه رکوردهای جدول یا Query

    چاپ صفحات فرم یا گزارش

مهارت ششم: ارائه مطالب (Microsoft PowerPoint)

قسمت نوزدهم:آشنایی با محیط کار

    آشنایی با ویژگی ها و کاربرد نرم افزار Powerpoint

    روش اجرای نرم افزار

    کار با ابزار ها و نوار های محیط کار
    آشنایی با ریبون
    آشنایی با دکمه Office
    نوار ابزار mini toolbar

    مدیریت قایل ها
    روشهای ایجاد ارائه جدید
    ایجاد فایل جدید بر اساس الگو
    تغییر تنظیمات پیش فرض
    سوئیچ بین چند فایل
    تغییر بزرگ نمایی یا کوچک نمایی
    خروج از برنامه

قسمت بیستم:طراحی ارائه

    آشنایی با نماهای مختلف
    نمای معمولی
    نمای مرتب سازی
    نمای صفحه یادداشت
    نمای نمایش اسلاید
    تغییر نماهای مشاهده اسلاید ها

    مدیریت اسلاید ها
    ایجاد اسلاید جدید
    انتخاب چیدمان اسلاید ها
    انتخاب اسلاید
    حذف اسلاید
    کپی و جابجایی در اسلاید ها

    طرح اسلاید
    استفاده از تم ها Themes
    تغییر پس زمینه اسلاید

    طرح اسلاید اصلی

    درج پا صفحه برای اسلاید ها

قسمت بیست ویکم:کار با متن اسلایدها

    سازماندهی متن اسلاید ها
    درج من در اسلاید
    ویرایش متن در اسلاید

    قالب بندی متن
    ابزار های قالب بندی متن Font
    ابزار های قالب بندی Paregraph
    اعمال جلوه های فانتزی به متن

    درج جدول در اسلاید
    انتخاب سطر ، ستون و سلول
    درج سطر و ستون جدید در جدول
    حذف سطر و ستون از جدول
    ادغام چند خانه فرعی در یک خانه اصلی
    تنظیم اندازه سطر و ستون ها

قسمت بیست ودوم:استفاده از نمودارها

    استفاده از نمودار در اسلاید
    درج نمودار
    انتخاب نمودار
    تغییر نوع نمودار
    افزودن ، حذف و اصلاح نمودار
    افزودن مقادیر داده ها
    تغییر رنگ پس زمینه نمودار
    تغییر رنگ قطعات نمودار

قسمت بیست وسوم:درج اشیاء گرافیکی

    درج تصویر
    آشنایی با سربرگ Format
    تنظیم تصویر
    دوران تصویر
    تغییر اندازه و برش تصویر

قسمت بیست وچهارم:آماده سازی و نمایش فایل ارایه

    آماده سازی
    تنظیم گذار اسلاید ها Transition Effects
    متحرک سازی اشیاء اسلاید
    جلوه های آماده متحرک سازی
    متحرک سازی سفارشی Custom Animation

    بررسی ، چاپ و نمایش اسلاید ها
    بررسی غلط املائی
    شناسایی خود کار غلط املائی
    اصلاح غلط املائی
    تغییر زبان غلط املائی
    اصلاح خود کار غلط املائی با AutoCorect
    چاپ اسلاید ها
    نمایش اسلاید هاSlide Show


5 نظر

Candida
Candida  ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۳:۴۱:۴۳

I am really loving the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any solutions to help fix this issue?

Earl
Earl  ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ - ۲۲:۴۲:۱۸

I was suggested this website by my cousin. I'm not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You're amazing! Thanks!

Tiffani
Tiffani  ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۶:۳۲:۵۶

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?

chaturbatefreetokenshack.com
chaturbatefreetokenshack.com  ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ - ۰۲:۴۶:۵۱

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Gonzalo
Gonzalo  ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۶:۵۱:۰۷

Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister is analyzing such things, thus I am going to let know her.